Snabbare och överlägsen smärtlindring1

Det kliniska underlaget för marknadsföringsgodkännandet av Dolerin® vilar på randomiserade dubbelblinda studier med akut-smärta-modellen för postoperativ tandvärk.2,3

Resultaten visar att Dolerin® ger en snabbare debut och överlägsen smärtlindring jämfört med motsvarande dagliga dos av paracetamol eller ibuprofen.

Merry et al (2010)

I en randomiserad, dubbelblind studie med 135 patienter jämfördes Dolerin® med ibuprofen respektive paracetamol i monoterapi, för att lindra postoperativ smärta efter extraktion av 1–4 visdomständer.2

Det primära effektmåttet i studien var AUC för smärtupplevelse på en 100 mm visuell analog smärtskala, under 48 timmar efter tandextraktion, dividerat med tiden, i vila och vid aktivitet.

Lägre smärtpoäng med Dolerin®

Tidsjusterad AUC var i Dolerin-gruppen statistiskt signifikant lägre i både vila och vid aktivitet jämfört med de två andra behandlingsgrupperna. I vila fick Dolerin® 32,3% respektive 35,8% lägre smärtpoäng jämfört med paracetamol respektive ibuprofen.

Under de 48 timmarna hade Dolerin® en snabbare debut än endera av de två aktiva ingredienserna och gav överlägsen smärtlindring jämfört med motsvarande dagliga dos av paracetamol eller ibuprofen.

Se filmen om studien

Här presenterar Hartley Atkinson, AFT Pharmaceuticals grundare och Chief Executive Officer, studien Merry et al. Denna studie ligger till grund för registreringen av företagets egenutvecklade läkemedel Dolerin®.