Vanliga frågor och svar kring Dolerin®

(paracetamol 500mg/ibuprofen 150mg)

Vad är Dolerin?

Dolerin är en receptbelagd fast kombination av paracetamol (500 mg) och ibuprofen (150mg), som har snabbare och bättre smärtlindring jämfört med de ingående substanserna i monoterapi1, 2 *.

*Vs. paracetamol: i viloläge, p<0,007, vid aktivitet p<0,006. Vs. ibuprofen: i viloläge, p<0,003, vid aktivitet, p<0,007.

Varför innehåller Dolerin 150 mg ibuprofen per tablett?

1-2 tabletter kan ges var 6:e timme vid behov, dvs 4 ggr per dygn. En tablett Dolerin innehåller 500 mg paracetamol och 150 mg ibuprofen vilket medger en rekommenderad maxdos för de båda preparaten (4000mg/1200mg).

Vad är Dolerin avsett för?

Dolerin är godkänt för tillfällig lindring av akut smärta förknippad med huvudvärk (ej migrän), ryggvärk, tandvärk, muskelvärk och halsont samt feber.

Vad är definitionen på ”akut smärta”?

Smärta som varar upp till tre månader brukar i både forskning och sjukvård kallas akut eller subakut, och därefter räknas den som långvarig6.

Varför har inte Dolerin migränindikation?

Det saknas specifikt underlag och studier för indikationen i dagsläget (EU krav).

Varför 18 år som åldersgräns?

Pivotala studier på Dolerin filmdragerade tabletter är på vuxna (över 16 år).2

Vilka patienter är ideala kandidater för behandling med Dolerin?

Vi tror att de som inte får tillräcklig smärtlindring av monoterapi paracetamol resp NSAID och de patienter som idag får en fri kombination av ibuprofen och paracetamol skulle kunna komma att vara aktuella för behandling med Dolerin.

Vad är fördelen med Dolerin jämfört med kombinerad behandling med paracetamol och ibuprofen var för sig
  • Dolerin erbjuder en enkel doseringsregim. Ett problem är idag att paracetamol och ibuprofen har olika behandlingsintervaller; paracetamol 2 tabletter à 500mg rekommenderas max 4 ggr per dygn och ibuprofen 1 tablett à 400 mg rekommenderas max 3 ggr per dygn.
  • En fast kombination med 500 mg paracetamol och 150 mg ibuprofen kan ges 1-2 tabletter var 6:e timme vid behov, vilket motsvarar upp till maxdos för de båda preparaten (4000mg/1200mg).
  • Teoretiskt sett skulle en kombinationsbehandling öka följsamheten till behandling, och minska risken för felbehandling (över/underdosering), då färre tabletter behöver intas.
  • Dolerin har snabbare och överlägsen effekt jämfört med paracetamol respektive ibuprofen i monoterapi1,2 *
  • Dolerin har samma pris per dygn som fri kombination med paracetamol och ibuprofen (jmf 56 pack paracetamol 500 mg och 100 pack ibuprofen 200mg)7.

*Vs. paracetamol: i viloläge, p<0,007, vid aktivitet p<0,006. Vs. ibuprofen: i viloläge, p<0,003, vid aktivitet, p<0,007.

Hur stort är problemet med opioidberoende i Sverige idag?

Enligt Regeringens Missbruksutredningen 2011 (SOU 2011:35) beräknades drygt 65.000 svenskar vara beroende av opioder. En majoritet av dessa kan enligt studier ha inlett sitt missbruk efter att ha fått opioider utskrivna på recept i sjukvården7. Opioidberoende har svåra konsekvenser för den drabbade individens hälsa, samt ekonomiskt och socialt för dess anhöriga och samhället i stort.

Hur många patienter bedöms årligen kunna uppnå adekvat smärtlindring med Dolerin?

Enligt Socialstyrelsen 2018 förskrivs ca 80 000 patienter en samtidig kombination av paracetamol och ibuprofen årligen8. Vår bedömning är att dessa patienter skulle ha nytta av Dolerin istället, som är enklare att dosera.

Vad kostar Dolerin?

Dolerin – Förpackningsstorlek 30 pack
(500mg/150mg)

Pris: Ca. 50-80 SEK
Subvention: EF, Ej inom förmånen. Fri prissättning apotek.

 

Dolerin – Förpackningsstorlek 50 pack
(500mg/150mg)

Pris: 80,06 SEK*
Subvention: F, Inom förmånen.

 

*AUP mars 2020, fass.se

Kan sjuksköterskor förskriva Dolerin?

Nej, i dagsläget är det endast läkare och tandläkare som kan förskriva Dolerin i Sverige.

Kan man ta Dolerin samtidigt som Waran?

Koagulationsrubbningar: i produktresumén under avsnitt ”varningar och försiktighet”:
Som andra NSAID-preparat kan ibuprofen hämma trombocytaggregationen. Ibuprofen har visat sig förlänga blödningstiden (inom normalintervallet) hos friska personer. Denna förlängda blödningseffekt kan förvärras hos patienter med underliggande hemostatiska defekter. Läkemedel som innehåller ibuprofen ska därför användas med försiktighet hos patienter med medfödda eller förvärvade koagulationsrubbningar och de patienter som genomgår antikoagulationsbehandling.

Kan man ta Dolerin samtidigt som ASA /Trombyl®?
  • Samtidig användning av Dolerin med andra NSAID-preparat inklusive selektiva hämmare av cyklooxygenas-2 och doser av acetylsalicylsyra högre än 75 mg om dagen ska undvikas på grund av ökad risk för allvarliga gastrointestinala biverkningar
  • Det finns inga överensstämmande bevis på att samtidig användning av acetylsalicylsyra minskar den potentiellt ökade risken för allvarliga trombotiska kardiovaskulära händelser förknippade med användning av NSAID-preparat.
  • Kliniska studier antyder att användning av ibuprofen, särskilt vid en hög dos (2 400 mg/dag), kan vara förknippad med en liten ökad risk för arteriella trombotiska händelser (till exempel hjärtinfarkt eller stroke). Epidemiologiska studier har generellt sett inte antytt något samband mellan en låg dos av ibuprofen (t.ex. ≤ 1 200 mg/dag) och en ökad risk för arteriella trombotiska händelser.
Vad är Dolerin dosrekommendation till äldre patienter? Ofta avråds personer över 65 år att ta NSAID.

Om NSAID-behandling anses nödvändig, ska lägsta effektiva dos användas under kortast möjliga behandlingstid. Vid NSAID- behandling ska patienten övervakas regelbundet med avseende på gastrointestinal blödning.

Dolerin® filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol och 150 mg ibuprofen.

Rx, 30 fp, EF, 50 fp, F, ATC-kod N02BE51.

Vanlig dos av Dolerin är 1–2 tabletter var 6:e timme vid behov, vilket medger en maximal dygnsdos av paracetamol och ibuprofen på 4000 mg respektive 1200 mg.

Indikation: Dolerin är indicerat för tillfällig lindring av akut smärta förknippad med: huvudvärk (ej migrän), ryggvärk, tandvärk, muskelvärk och halsont. Dolerin är indicerat för feber. Rekommenderas inte till barn under 18 år. Patienten bör kontakta läkare om symptomen kvarstår i mer än 3 dagar eller förvärras, eller om produkten krävs i mer än 3 dagar.

Varningar och försiktighet: Biverkningar kan eventuellt minimeras genom att använda den lägsta effektiva dosen under kortast möjliga tid, som krävs för att kontrollera symtomen. Dolerin ska inte användas tillsammans med andra NSAID preparat pga. ökad risk för allvarliga gastrointestinala blödningar. Dolerin ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som innehåller paracetamol pga. ökad risk för allvarlig leverskada. Dolerin ska ej ges under de tre sista månaderna av graviditeten, till patienter med aktiv alkoholism, patienter med svår leversvikt eller svår njursvikt, patienter med hjärnblödning, annan aktiv blödning, ökad blödningsbenägenhet eller blodkoagulationsstörningar, patienter med svår hjärtsvikt, eller till patienter med överkänslighet mot ingående substanser eller andra NSAID-preparat.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresumé uppdaterad 2020-02-25

Karo Pharma AB, Box 16184, 103 24 Stockholm.